مروری بر فعالیت‌های PMO در مدیریت طرح «تامین، استقرار، مهاجرت و پشتیبانی سیستم نرم‌افزاری بانکداری متمرکز» بانک سپه

مروری بر فعالیت‌های PMO در مدیریت طرح «تامین، استقرار، مهاجرت و پشتیبانی سیستم نرم‌افزاری بانکداری متمرکز» بانک سپه
اسفندماه ۱۳۹۶، هنوز یک ماه هم از آمدنم به داتین نگذشته بود که زمزمه‌ها...