تاثیرات اینترنت اشیا بر صنعت پرداخت و فناوری‌های مالی

تاثیرات اینترنت اشیا بر صنعت پرداخت و فناوری‌های مالی
هر دستگاه متصل به اینترنت بخشی از اینترنت اشیا (IOT) محسوب می‌شود. این...