برنامه نویسی:threadای که اگر run شد، کارت تمام است

برنامه نویسی:threadای که اگر run شد، کارت تمام است
زمانی که تصمیم گرفتم درباره این موضوع، یادداشتی بنویسم، کمی به دلیل آن...