در این انتشارات همکاران داتینی از تجربه‌ها و دغدغه‌های خود در یک شرکت نرم‌افزاری فعال در حوزه بانکی می‌گویند و داشته‌ها و دانش خود را در مسیر گام برداشتن برای ساخت آینده‌ای روشن منتقل می‌کنند.