رسانه‌خوانده، علاقه‌مند به اقتصاد و دیجیتال مارکتینگ و عاشق بازی با کلمات