رسانه‌خوانده، علاقه‌مند به اقتصاد و عاشق بازی با کلمات