قصه آشتی من با کامپیوتر

قصه آشتی من با کامپیوتر
وقتی یک نفر می‌خواهد از محل کارش صحبت کند، چیزهای زیادی برایش تداعی می...