از مکسا تا رصد2؛ گزارش‌گر لحظه‌به‌لحظه‌ای که کار مدیران بانکی را راحت می‌کند

از مکسا تا رصد2؛ گزارش‌گر لحظه‌به‌لحظه‌ای که کار مدیران بانکی را راحت می‌کند
حدود سیزده سال پیش اولین کار حرفه‌ای‌ام را با شرکت خصوصی «اٌرویس» و با...