چرا از واژه‌های یکسان برداشت‌های متفاوت داریم؟

چرا از واژه‌های یکسان برداشت‌های متفاوت داریم؟
تفاوت در معنا و برداشت مفاهیم بین طرفین ارتباط گاهی فاجعه می آفریند......