یک سازمان چه مسئولیت‌هایی در قبال سلامت روان همکارانش در دوران کرونا دارد؟

یک سازمان چه مسئولیت‌هایی در قبال سلامت روان همکارانش در دوران کرونا دارد؟
چرا لازم است مسائل روان‌شناختی همکاران برای یک سازمان فناوری محور اهمی...