چندتا مهارت، با دنیاهای متفاوت و جذاب دارم که روزانه باهاشون زندگی می‌کنم. نویسندگی، تحلیل نیازمندی‌های نرم‌افزاری، مدیریت‌پروژه و کنترل‌پروژه ...