رویکرد «حل مسئله» در مقابلِ «حذف مسئله»

رویکرد «حل مسئله» در مقابلِ «حذف مسئله»
اگر بخواهم خیلی رُک و بی‏تعارف صحبت کنم، به گَمانم یکی از غُرغُروترین...