تعداد کل لایک ها: ۴

خواندن، تماشای طبیعت،گوش سپردن به آن و موسیقی را دوست دارم./ قدردان علم هستم و کنجکاو نسبت به صنعت پرداخت.
کارشناس پشتیبانی کربنکینگ داتین هستم و دوست داشتم خبرنگار بشم.