درباره سامانه ادغام بانک‌های نظامی در بانک سپه/ سامانه واسط ادغام داتین

درباره سامانه ادغام بانک‌های نظامی در بانک سپه/ سامانه واسط ادغام داتین
با تصویب طرح ادغام بانک‌ها و موسسات اعتباری وابسته به نهادهای نظامی و...