فکر، پیش از قبول درخواست مشتری را فراموش نکنید!

فکر، پیش از قبول درخواست مشتری را فراموش نکنید!
برنامه‌نویسان عزیز، بدون فکر چیزی را قبول نکنید! برنامه‌نویسان عزیز، ب...