چگونه در داتین موجب رونق اقتصادی می‌شویم؟

چگونه در داتین موجب رونق اقتصادی می‌شویم؟
کافی است بگوییم کارمند بانک هستیم یا در یک شرکت زیرمجموعه بانک فعالیت...