همراهی با «داتین»؛ ۱۲۸ فرسنگ دورتر!

همراهی با «داتین»؛ ۱۲۸ فرسنگ دورتر!
در این پست تجربه حضور خودم در داتین را می‌نویسم.