داستان داتینی شدن من

داستان داتینی شدن من
طبق عادت، تو اسنپ داشتم گوشیمو چک می‌کردم که ترمز محکم راننده، نگاهمو...