تاثیر فناوری اطلاعات بر صنعت خدمات مالی – رویکرد تاریخی به ایران و جهان

تاثیر فناوری اطلاعات بر صنعت خدمات مالی – رویکرد تاریخی به ایران و جهان
«سال ۱۳۷۴ بود و من با شوق و ذوق فراوان از شهر خودمان راهی تهران شدم تا...