نیم‌نگاهی به بیزینس مدل «حالا بخر بعدا بپرداز» و 4 بازیگر بزرگ جهانی!

نیم‌نگاهی به بیزینس مدل «حالا بخر بعدا بپرداز» و 4 بازیگر بزرگ جهانی!
محصول BNPL از کلارنا، تا پیپال و حتی اپل!