دورکاری امروز، نیاز دیروز

دورکاری امروز، نیاز دیروز
مدتی پیش یادداشتی را خواندم که همکاری دورکار از پروسه جذب و شروع به ه...