طرح‌های معماری: 4+1 مدل نمایش معماری نرم‌افزار بخش اول

طرح‌های معماری: 4+1 مدل نمایش معماری نرم‌افزار بخش اول
برای بیان و نمایش معماری سیستم نیاز به راهکاری داریم. در این مطلب یک ر...