آشنایی با کشف عمدی

آشنایی با کشف عمدی
آنکس که نداند و نداند که نداند در جهل مرکب ابدالدهر بماند