چه کسی تکل از پشت رفت یا مقصر شکست پروژه کیه!

چه کسی تکل از پشت رفت  یا مقصر شکست پروژه کیه!
در بعضی از شرایط محصول و پشتیبانی از اون خیلی بغرنج میشه. مقصر قرار گر...